ทัวร์เวียดนามเหนือ ทัวร์เวียดนามกลาง ทัวร์เวียดนามใต้

ทัวร์เวียดนามกลาง 

มุกดาหาร,เว้,ดานัง,ฮอยอัน,บาน่าฮิล,ล่องเรือกระด้ง

วันที่หนึ่ง:จ.มุกดาหาร-สะหวันนะเขต-ด่านลาวบ๋าว-เมืองเว้-วัดเจดีย์เทียนมู๋-ล่องเรือมังกร-WalkingStreet (-/L/D)


07.00 น. ต้อนรับคณะที่จุดนับพบเมืองมุกดาหาร จากนั้น เดินทางผ่านด่าน ตม.ไทยข้ามแม่น้ำโขงไทย-ลาว แห่งที่ 2 เข้าด่าน ตม.สะหวันนะเขตของลาว นำคณะเดินทางบนเส้นทางหมายเลข 9 ชมบรรยากาศสองข้างทางของ สปป.ลาว ลาวในวันนี้ยังเต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม (ระยะทางประมาณ 240 กม.)


เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารแฟนต้า หลังอาหารนำท่านเดินทางถึง ชายแดนด่านลาวบาว (ชายแดนเวียดนาม) รอทำเอกสาร ถ่ายรูปรวมหน้าด่านเพื่อเป็นที่ระลึกผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ทั้ง 2 ประเทศสามารถแลกเงินด่องได้ที่นี่จะมีพนักงานหรือธนาคารเคลื่อนที่ไว้คอยบริการแลกเงิน


15.00 น. เดินทางถึง เมืองเว้ แล้วนำท่านชมวัดเทียนมู่ ชมบรรยากาศที่ สวยงาม เพื่อไหว้พระขอพร ที่เจดีย์เทียนมู่ มีหอคอยเจดีย์ 8 เหลี่ยม สูง 8 ชั้น ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำหอม พร้อมเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ณ ที่แห่งนี้ยังเป็นที่เก็บรถออสตินสีฟ้าคันประวัติศาสตร์ที่โลกต้องจารึกเนื่องมาจาก มีพระจีนขับรถออสตินคันประวัติศาสตร์ที่โชว์อยู่ที่วัดนี้ไปราดน้ำมัน เผาตัวเองประท้วงรัฐบาลเวียดนามที่ทำลายพุทธศาสนา และเก็บภาพแห่งความประทับใจริมแม่น้ำหอม


เย็น รับประทานอาหารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (เมนูอาหารพื้นเมือง) จากนั้น นำท่าน ล่องเรือมังกรชม แม่น้ำหอม (Huong) ชมบรรยากาศและ ชีวิตความเป็นอยู่สองฟากฝั่งแม่น้ำซึ่งมีความกว้างพอๆกับลำน้ำเจ้าพระยา และชมการแสดงฟังดนตรีโบราณจากชาวเวียดนาม จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะเดินเล่นชมบรรยากาศที่ว๊อกกิ้งสตีท มีอาหารของกินหลากหลาย ของใช้ต่างๆมากมาย คึกคักยามค่ำคืนของเมืองเว้ เข้าที่พักโรงแรม Huong Giang Hotel Resort & Spa (หรือเทียบเท่า)


วันที่สอง : พระราชวังเว้-ดานัง-กาแจ๊ป -ล่องเรือกระด้ง - ฮอยอัน (B/L/D)


เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชม เมืองเว้ เมืองหลวงเก่าเวียดนามในอดีตยาวนานมาถึง 143 ปี ก่อนที่ระบบกษัตริย์จะ ล่มสลายไปกับสุดท้ายที่ตระกูลเหงียน นำท่านถ่ายรูปที่ระลึกหน้า พระราชวังโบราณ หรือ นครจักรพรรดิ ( DAI NOI ) ที่มีกำแพงล้อมรอบ 3 ชั้น สร้างในปี ค.ศ. 1845 พระราชวังแห่งนี้สร้างตามความเชื่อแบบจีนโดยพระราชวังวังแห่งนี้จึงสร้างแบบพระราชวังกู้กง หรือพระราชวังต้องห้ามของจีน แต่มาถูกทำลายเสียหายจากระเบิดไปอย่างมากในสมัยสงครามเวียดนาม นั่งสามล้อชมบรรยากาศรอบๆพระราชวัง หลังจากนั้นออกเดินทางสู่เมืองดานัง ลอดอุโมงฮายเวินที่มีควมยาวถึง 6,380 เมตร


12.00น.รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคา จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน เป็นเมืองขนาดเล็กริมฝั่งทะเลจีนใต้ทางตอนกลางของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดกว่างนาม ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ห่างจากดานัง ประมาณ 25 กม. เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในเวียดนาม ในปี ค.ศ. 1999 องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเขตเมืองเก่าของฮอยอันให้เป็นมรดกโลก ด้วยเหตุผลว่าเป็นตัวอย่างของเมืองท่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15-19 ที่มีการผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมทั้งของท้องถิ่นและของต่างชาติไว้ได้อย่างมีเอกลักษณ์ และอาคารต่างๆภายในเมืองได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพเดิมไว้ได้เป็นอย่างดี


ได้เวลาสมควรออกเดินทาง สู่ หมู่บ้านกั๊มทาน นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในหมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในเมืองฮอยอัน ภายในจะเป็นสวนมะพร้าวและมีแม่น้ำล้อมรอบ ในช่วงสมัยสงครามนั้นจะเป็นที่พักของเหล่าทหารหาญ ในปัจจุบันอาชีพหลักของคนที่นี่จะประกอบอาชีพทำประมงเป็นหลัก หลังจากนั้นนำท่านทำกิจกรรม ล่องเรือกระด้ง ท่านจะได้รับชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวท้องถิ่น และระหว่างที่ล่องเรือกระด้งอยู่นั้นชาวบ้านที่นี้ก็จะมีการขับร้องพลงพื้นเมือง และนำไม้เรือพายมาเคาะเพื่อประกอบเป็นจังหวะดนตรี


ได้เวลาสมควรนำท่านอิสระเดินชม เมืองโบราณฮอยอัน ตามอัธยาศัยเที่ยวชม สะพานญี่ปุ่น (Japanese Covered Bridge) อีกหนึ่งสัญลักษณ์สำคัญของเมืองฮอยอัน ถูกสร้างขึ้นมาแล้วกว่า 400 ปี สะพานมีลักษณะโค้งแบบสถาปัตยกรรมญี่ปุ่น เดินเข้าไปกลางสะพานนำท่านสักการะ ศาลกวนอู และเมื่อข้ามสะพานมายังอีกฝั่งหนึ่ง คุณจะพบเห็นบ้านเรือนเก่าสไตล์ญี่ปุ่นแท้ ตลอดจนร้านค้าริมสองฝั่งถนนมีสินค้าที่ระลึก หมวก รองเท้า กระเป๋า รวมถึงสินค้าพื้นเมือง ท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวเวียดนามในปัจจุบันได้อย่างแท้จริงอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากและถ่ายภาพตามอัธยาศัย


จากนั้น ชมคาร์ฟดราก้อน ใกล้กับสะพานมังกรทองเป็นสัตว์ในตำนานที่พ่นน้ำจากปากคล้ายกับเมอร์ไลอ้อนของสิงคโปร์เป็นอนุสาวรีย์ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองของดานังซึ่งคาร์ฟดราก้อนนี้มีความหมายให้ชาวเวียดนาม หมั่นศึกษาหาความรู้มาประดับตน เพื่อที่เมื่อเติบใหญ่ เรียนสูงขึ้นก็จะกลายร่างเป็นมังกรมาช่วยเหลือประเทศชาติ


อิสระเดินช็อบฯชิมอาหารทะเลนานาชนิดราคาถูกรวมทั้งอาหารอื่นๆมากมายที่SteedFood ตลาดกลางคืนเซิลจ่า ได้เวลาสมควรนำท่าน

เข้าเช็คอินที่เข้าที่พัก merry Hotel หรือเทียบเท่า) พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สาม : เมืองดานัง วัดหลินห์อึ๋ง - บานาฮิลล์ (B/L/D)


เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้น ท่านเดินทาง สู่ เมืองตากอากาศขึ้นชื่อแห่งดานัง ภูเขาบานาฮิลล์ ซึ่งห่างจากเมืองดานังออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 40-50 นาที บานาฮิลล์เป็นแหล่งท่องเที่ยวตากอากาศมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยได้เกิดแนวคิดการสร้างบ้านพักและโรงแรมจากชาวฝรั่งเศส ในสมัยอาณานิคมตั้งแต่ปี 1919 หลังจากจบสงครามฝรั่งเศสได้พ่ายแพ้และเดินทางออกจากเวียดนามเพื่อกลับประเทศ ทำให้บานาฮิลล์ถูกทิ้งร้างมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันรัฐบาลเวียดนามได้กลับมาบูรณะเป็นเมืองท่องเที่ยวตากอากาศแห่งนี้อีกครั้งในปี 2009 พร้อมกับได้มีการสร้างหมู่บ้านฝรั่งเศส และกระเช้าลอยฟ้า ที่มีความสูงถึง 5,801 จากระดับน้ำทะเลเพื่อใช้เป็นเส้นทางสำหรับขึ้นไปยังยอดเขา


นำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นไปยังยอดเขา ทุกท่านได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัยที่ สวนสนุก The Fantasy Park (ราคาทัวร์รวมค่าเครื่องเล่นภายในสวนสนุกทุกเครื่องเล่น ยกเว้นพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง และเครื่องเล่นที่ใช้ระบบหยอดเหรียญ) เครื่องเล่นในสวนสนุกของบานาฮิลล์ มีหลากหลายรูปแบบมีให้ท่านเลือก อาทิ เช่น โรงภาพยนต์ 4D โลกของไดโนเสาร์ รถไฟเหาะแมงมุมที่ชวนให้ทุกท่านระทึกขวัญไปกับเครื่องเล่น รถราง บ้านผีสิง และอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีร้านช้อปปิ้งให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกอีกด้วย (ค่าเครื่องเล่นรวมในแพ๊คเกจทัวร์)


เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยงแบบบุพเฟต์ ณ ภัตตาคารบนบานาฮิลล์ จากนั้น เดินเที่ยวชม โซนสวนดอกไม้ LE JARDIN DAMOUR สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ที่มีดอกไม้หลากหลายพันธุ์ถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงามท่ามกลางอากาศที่แสนเย็นสบาย ที่มีมุมถ่ายรูปน่ารักๆ ให้ท่านได้เลือกถ่ายได้ตามใจชอบ จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชม สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุ้งมือยักษ์ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่พึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมได้ไม่นานมานี้ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400เมตร ความยาว 150เมตร โค้งไปตามแนวเขา จุดเด่นคือสะพานถูกทอดผ่านอุ้งมือหินขนาดยักษ์สองมือ ผู้ออกแบบจะทำให้รู้สึกราวกับว่ากำลังเดินอยู่บนเส้นด้ายสีทองที่ทอดอยู่ในหัตถ์ของเทพ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพและชมวิวทิศทัศน์ตามอัธยาศัยได้เวลานั่งกระเช้ากลับลงมา


จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ วัดลินห์อึ๋ง เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง ภายในวิหารแห่งนี้เป็นสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าองค์ต่างๆ ตามความเชื่อของชาวพื้นเมืองแถบนี้ นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นปูนของเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ มีความสูงถึง 67 เมตร ซึ่งตั้งอยู่บนฐานดอกบัวกว้างถึง35 เมตร มีความเชื่อที่ว่าคอยปกปักรักษาและคุ้มครองชาวประมงยามที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่ง วัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีคนให้ความเคารพและเข้ามาสักการะเป็นจำนวนมาก


เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารไทย จากนั้น เข้าที่พัก merry Hotel **3 ดาว (หรือเทียบเท่า)


วันที่สี่ : เมืองดานัง- เมืองเว้- สะหวันนะเขต-มุกดาหาร (B/L/-)


เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้น นำท่านเดินเที่ยวช้อปปิ้งใน ตลาดฮาน แหล่งรวบรวมสินค้ามากมายเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย สินค้าที่โดดเด่นคือ งานหัตถกรรม เช่น ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ้าปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจำชาติเวียดนาม) และนอกจากนั้นยังมีสินค้าอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ เช่น เสื้อเวียดนาม ของสด ของแห้ง เสื้อผ้า กาแฟ สินค้าที่ระลึก หมวก รองเท้า กระเป๋า รวมถึงสินค้าพื้นเมือง อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย จากนั้น นำท่านเดินทาง สู่ ด่านสะหวันนะเขต โดยผ่านด่านลาวเบา เข้าประเทศลาว ชมชีวิตประจำวันของชาวบ้านที่ตั้งบ้านเรือนอยู่สองฝั่งถนน และชมวิวทิวทัศน์


เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเซโปน จากนั้น นำท่านเดินทางต่อ สู่ ด่านมุกดาหาร กลับถึงชายแดนไทย ลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองกลับ สู่ จังหวัดมุกดาหาร หลังจากนั้น เดินท่างกลับ


16.00 น. ถึงด่านมุกดาหารผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เรียบร้อยแล้ว ส่งคณะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ จบโปรแกรมทัวร์

ทัวร์เวียดนามเหนือ

กรุงเทพ,ฮานอย,ซาปา,ฟานซีปัน

วันที่หนึ่ง : กรุงเทพฯ ฮานอย - เมืองซาปา - ตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ท (/L/D)


04.00 พร้อมกันที่ สนามบิน ดอนเมื่อง ชั้น ประตู เคาน์เตอร์ สายการบิน Asia โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

 

07.00 นำท่านเหินฟ้าสู่ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยเที่ยวบินที่ 


08.45 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อย

นำท่านออกจาก เมืองฮานอย เพื่อเดินทางเข้าสู่ เมืองลาวไก ใกล้กับชายแดนจีน ตั้งอยู่บนระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ระยะทางประมาณ 270 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)


เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ภัตตาคาร Budabet  หลังจากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซาปา ใช้เวลาเพียง 45 นาที เมืองซาปา เป็นเมืองเล็กๆ แห่งนี้เริ่มต้นเป็นเมืองแห่งการพักผ่อนเมื่อครั้งที่ฝรั่งเศสซึ่งปกครองเวียดนามอยู่ในขณะนั้นได้มาสร้างสถานีบนภูเขาขึ้นในปี พ.ศ.2465 จากนั้นจึงเริ่มมีชาวต่างชาติมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดเป็นประจำ เพราะอากาศดีและเงียบสงบ และเริ่มเป็นที่รู้จักกันในหมู่นักท่องเที่ยว จึงทำให้ปัจจุบันที่นี่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจากบรรยากาศแล้ว บรรดาชาวเขาที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ก็มีวิถีชีวิตที่น่าสนใจ พื้นที่ในซาปาเต็มไปด้วยนาขั้นบันไดท่ามกลางที่ลาดไหล่เขาที่ทอดตัวอย่างมีเสน่ห์ นอกจากนี้ยังมีเทือกเขาฟานสีปัน ที่สูงที่สุดในอินโดจีนที่ความสูง 3,143 เมตรจากระดับน้ำทะเล


จากนั้นนำท่านชม สะพานแก้วมังกรเมฆ (RONG MAY) แห่งแรกในเวียดนามตั้งอยู่ห่างจากเมืองซาปา 18 กิโลเมตร มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,000 เมตร มีระบบลิฟต์แก้วใสมีความสูงรวม 300 เมตร ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 2,200 เมตร และ 548.5 เมตร เหนือระดับความสูงของหุบเขาในเขตเทือกเขา HOANG LIEN SON ซึ่งเป็นเทือกเขาที่ยาวที่สุดในเวียดนามระดับน้ำทะเล 2,000 เมตร มีระบบลิฟต์แก้วใสมีความสูงรวม 300 เมตร ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 2,200 เมตร และ 548.5 เมตร เหนือระดับความสูงของหุบเขาในเขตเทือกเขา HOANG LIEN SON ซึ่งเป็นเทือกเขาที่ยาวที่สุดในเวียดนา


เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ในโรงแรม หลังจากรับประทานอาหารเย็นเรียบร้อย อิสระท่านเดินชมและช้อปปิ้งที่ ตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ท มีสินค้าให้ท่านเลือก ช้อปปิ้งมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเท้า ท่านสามารถช้อปปิ้งให้อย่างจุใจ พักที่ AZURE / SAPA GREEN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า


วันที่สอง : เมืองซาปา นั่งรถรางเมืองซาปา - กระเช้าไฟฟ้า Fasipang - หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต (B/L/D)


เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) จากนั้นนำท่าน นั่งรถรางเมืองซาปา สู่สถานีนั่งกระเช้าไฟฟ้า จากนั้นนำท่านสู่ ยอดเขาฟานซิปัน โดย กระเช้าไฟฟ้า ไปยังยอดเขา ซึ่งเปรียบเสมือน "หลังคาอินโดจีน" เป็นระบบกระเช้าไฟฟ้าสริงสามสาย ยาวที่สุดในเอเชีย รวมระยะทาง 6.3 กิโลเมตร สถานีสุดท้ายอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลราว 3,000 เมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที ระหว่างทางท่านจะได้เห็น น้ำตกสีเงิน และ หมู่บ้านก๊าต ก๊าต ในมุมสูงชมนาขั้นบันไดที่สวยงาม เมื่อเดินทางถึงสถานีด้านบนท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศหนาวเย็นและสวยงาม เดินขึ้นสู่จุดสูงสุดของยอดเขาให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจ แล้วนำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า เพื่อ ขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปันยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีนจนได้รับการกล่าวขานว่า หลังคาแห่งอินโดจีน สูงที่สุดในอินโดจีนบนความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 3,143 เมตร การเดินเท้าสู่ยอดเขาแห่งนี้ไม่ได้สะดวกสบายเลย เพราะสภาพเส้นทางที่ค่อนข้างชัน จนมีเฉพาะผู้พิสมัยการเดินป่าจากทั่วโลกเลือกเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการทดสอบกำลังใจและชื่นชมความงามของผืนป่าดินร้อนแห่งเอเชีย (รวมค่าบริการขึ้นรถรางจากสถานณี Mgalleryถึง สถานณี กระเช้า)


เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Red Dao นำท่านชม หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต หรือ CAT CAT VILLAGE หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้ และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได การเดินทางไปหมู่บ้านก๊าตก๊าต สามารถเดินทางเท้าหรือนั่งรถยนต์ก็ได้ ในกรณีที่นั่งรถยนต์ รถนำเที่ยวจะพาทุกท่านมาที่หน้าหมู่บ้านก๊าตก๊าต และจากนั้นจึงเดินเท้าเลาะตามไล่เขาซึ่งเป็นถนนของหมู่บ้านเพื่อสัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบมีความสุขของประชาชนชาวเขาพื้นเมือง ที่พึ่งพาธรรมชาติในการดำเนินชีวิตอันเรียบง่าย ตลอดการเดินทางเท้าจะมีบ้านเรือนของชาวเขาที่เปิดร้านวางจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว (ลูกค้าสามารถนำสิ่งของไปบริจาคแก่เด็กชาวเขาได้ อาทิเช่น เสื่อผ้า ผ้าห่ม รองเท้า ขนม โดยเฉพาะมาม่า เป็นต้น)


นำท่านเดินทางไปเที่ยวที่ MOANA SAPA เป็นสถานที่เช็คอินที่ห้ามพลาดสำหรับนักท่องเที่ยวเมื่อมาถึงเมืองซาปา จุดไฮไลท์ ของที่นี่คือสิ่งจำลองสถานที่เที่ยวดังๆของโลกเช่น จำลองประตูอันซีนสะท้อนเงาของบาหลี,รูปปั้นของ MOANA เป็นตัวละครเอกของการ์ตูน Disney,มือยักษ์ ทำจำลองมือพระพุทธรูป,ทะเลสาบอินฟินิตี้

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร Indigo เมนูพิเศษ!!! สุกิ้รวมมิตร และ ไวน์แดง ดาลัด

หลังจากรับประทานอาหารเย็นเรียบร้อย อิสระท่านเดินชมและช้อปปิ้งและพักผ่อน ตามอัธยาศัย


วันที่สาม :  ซาปา - ฮานอย- สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี - ทำเนียบประธานาธิบดี - วัดเจดีย์เสาเดียว - เจดีย์เฉินก๊วก ชมการแสดง ระบำตุ๊กตาใต้น้ำ - ช้อปปิ้งถนน 36 สาย (B/L/D)


เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  นำทานเดินทางกลับสู่ เมืองฮานอย ตั้งอยู่ตอนต้นอยู่บนลุ่มแม่น้ำแดง ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์ลี้สถาปนาขึ้นเป็นเมืองหลวงในปี พ.ศ. 1553 โดยใช้ชื่อว่า ทังล็อง แปลว่า มังกรเหิน จนกระทั่ง พ.ศ. 2245 กษัตริย์ราชวงศ์เหงียนได้ย้ายเมือหลวงไปอยู่เมืองเว้เมื่อตกเป็นส่วนหนึ่ของอินโดจีนฝรั่งเศส ฮานอยจึงกลับมาเป็นเมืองหลวงอย่างเป็นทางการอีกครั้งใน พ.ศ. 2430 ภายหลังได้รับเอกราชในปี พ.ศ. 2489 ดินแดนเวียดนามแยกออกเป็นสองประเทศ โดยฮานอยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามเหนือ เมื่อรวมประเทศใน พ.ศ. 2519 จึงเป็นเมืองหลวงหนึ่งเดียวของเวียดนามในปัจจุบัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชม.) แวะพักผ่อนร้านกาแฟขึ้นชื่อของเวียดนามและชมผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากเยื้อไม้ไผ่ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ประเทศฝรั่งเศสที่มีขบวนการเอาไม้ไผ่มาเผา ผ่านขบวนการต่างๆเพื่อจะออกมาเป็นด้ายไม้ไผ่และใช้ผลิตออกมาเป็นสินค้าต่างๆที่มีประโยชน์ดีต่อสุขภาพ


เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Hai nga  นำท่านออกเดินทางไป ถ่ายรุปข้างหน้า สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1973 ชมร่างของรัฐบุรุษอาวุโสอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ซึ่งได้รับการอาบน้ำยาเป็นอย่างดีอยู่ในโลงแก้วภายในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิคงที่ ชมบ้านพักที่อยู่อาศัยของท่านอดีตประธานธิบดีโฮจิมินห์ซึ่งครั้งหนึ่งใช้เป็นศูนย์บัญชาการในสงครามเวียดนาม

จากนั้นนำท่านเดินทางไปชม เจดีย์เฉินก๊วก เป็นเจดีย์ที่สำคัญและเก่าแก่ของชาวเวียดนาม ตั้งอยู่ในพื้นที่ของวัดเฉินก๊วกเป็นวัดที่อยู่ใจกลางเมืองใกล้กับทะเลสาบตะวันตกของเมืองฮานอย เจดีย์แห่งนี้ ใช้ศิลปะที่มีการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างสถาปัตยกรรมจีนและเวียดนาม มีความสูง ทั้งหมด 11 ชั้น แต่ละชั้นจะมีลักษณะเหมือนกัน จากชั้นล่างถึงชั้นบน ต่างเพียงจะมีขนาดเล็กลงตามความสูงที่ช่องหน้าต่างของแต่ละชั้นจะเป็นที่ประดิษฐานของประติมากรรมพระพุทธรูปอมิตาภพุทธเจ้า ตามความเชื่อของพุทธมหายาน ซึ่งมองเห็นเด่นชัดจากภายนอก ไล่เลียงขึ้นไปตรงกัน ตัวเจดีย์ก่อสร้างด้วยอิฐสีแดง ชั้นล่างด้านหน้าจะมีแท่นสำหรับให้นักท่องเที่ยวบูชา ภายในมีจารึกประวัติความเป็นมาทั้งของเจดีย์และพระศรีศากยมุนีปางปรินิพพานที่ทำด้วยทองคำ อีกแลนด์มาร์คนึงที่ใครมาฮานอยก็ต้องมาถ่ายรูป โบสถ์ใหญ่ฮานอย นี้เป็นศูนย์รวมชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในฮานอย และเป็นโบสถ์เก่าที่สุดของเวียดนาม ซึ่งบริเวณพื้นที่ตั้งโบสถ์ เคยเป็นที่ตั้งของเจดีย์บ่าวเทียน (Bao Thien) ซึ่งถูกทำลายลงตอนที่ฝรั่งเศษ สร้างโบสถ์นี้ เมื่อ 130 กว่าปีมาแล้ว


นำท่านชมการแสดง ระบำตุ๊กตาใต้น้ำ หรือการเชิดหุ่นกระบอกแบบ พื้นบ้านที่แสดงถึงการบรรยายชีวิต เทพนิยายที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประเทศ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมแท้ๆของเวียดนาม ที่หาชมได้เฉพาะในประเทศเวียดนาม

จากนั้นอิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าบน ถนน 36 สาย ที่ขายสินค้าหลากหลายประเภท ทั้งของที่ระลึก ของกิน ของใช้ อาทิ เครื่องเขิน หมวกงอบญวน เซรามิก ภาพเขียน กระเป๋าก๊อปปี้ยี่ห้อต่างๆ เช่น Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong


เย็น บริการอาหารเย็น จากนั้นนำทานเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติ นอยบ่ายเพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ  (ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง ประมาณ 2 ชั่วโมง).....น. เดินทางถึง สนามบินกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ

ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่

กรุงเทพ,โฮจิมินห์,ดาลัด,มุยเน่

วันที่แรก : ดอนเมือง - โฮจิมินห์ ซิตี้ทัวร์ ฟานเทียต (L/D)


O6.00 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง เวลาบิน 07.35 น. บินสู่สนามบิน Tan Son Nhat International Airport


09.05 น. เดินทางถึง Tan Son Nhat International Airport หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางสู่ตัว เมืองโฮจิมินห์ เป็นเมืองที่เรียกได้ว่า มหานครแห่งแสงสี ชม ไปรษณีย์กลาง

ชม โบสถ์นอร์ทเทรอคาม โบสถ์หลังคาสูงที่สร้างในสมัยเวียดนามยังอยู่ในอาณานิคมของ ฝรั่งเศส โดยสร้างเพื่อให้เป็นโบสถ์ประจำเมืองไซง่อน และได้สร้างตามต้นแบบของประเทศฝรั่งเศส ชม พิพิธภัณธุ์สงคราม ชมเรื่องราวประวัติศาสตร์และ เครื่องมือ อาวุธ ปืน ระเบิดต่างๆ

ชม อนุสาวรีย์ท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ตั้งอยู่ด้านหน้าศาลากลางก่อสร้างด้วยสถาปัตยากรรมแบบฝรั่งเศส จากนั้น

อิสระท่าน ช้อปปิ้ง ตลาดเบนถัน ตามอัธยาศัย


เที่ยง บริการอาหารเที่ยง (1) ณ ภัตตราคาร

บ่าย ออกเดินทางไปยัง เมืองฟานเทียต เป็นเมืองชายทะเลตากอากาศและแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงทางภาคใต้ของเวียดนาม ระหว่างการเดินทางผ่าน ชมธรรมชาติและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเวียดนาม เดินทางถึง ฟานเทียต สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ณ ท่าเรือมุยเน่ ที่อบอวนไปด้วยบรรยากาศแบบชาวประมงเวียดนามแท้ๆ ซึ่งกลับเข้าฝั่งหลังออกหาปลาในยามค่ำคืน


เย็น บริการอาหารเย็น(2) ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก (SUN & SANDS BEACH HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า) เชิญท่านพักผ่อนหรือท่องราตรีตามอัธยาศัย


วันที่สอง : ฟานเทียต - ทะเลทรายมุยเน่ ดาลัด (B/L/D)


เช้า บริการอาหารเช้า(3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่าน เดินทางสู่ ทะเลทรายแดง ที่เกิดจากการรวมตัวกันของทรายสีชมพูแดงจนเป็นลานทรายกว้างที่มีชื่อเสียงของเมืองมุยเน่ จากนั้นเที่ยวต่อที่ ทะเลทรายขาว กองเนินภูเขาทรายสีขาวกระจ่างตากว้างใหญ่สุดสายตา มองไปทางไหนจะเห็นเพียงผืนทรายและท้องฟ้าเท่านั้น ไม่ไกลกันมีแหล่งน้ำจืด (โอเอซิส) สำหรับให้นักท่องเที่ยวใช้พักผ่อนถ่ายรูป และชมวิว ที่ท่านจะได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็น เช่ารถจิ๊บ หรือรถ ATV ตะลุยเนินทราย หรือสนุกสนานกับการเล่นแซนด์ดูนลื่นไถลจากจากเนินทรายสูงกว่า 40 เมตร (ค่าใช้จ่ายในการเล่นกิจกรรมต่างๆ ไม่รวมในค่าบริการทัวร์) นำท่าน ชม แกรนด์แคนย่อนแห่งเวียดนาม ลำธาร FAIRY STREAM ที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลมเป็นลำธารลึกกว่า 20 เมตร เปิดให้เห็นชั้นของดินและทรายหลากสี ซึ่งทั้งหมดล้วนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ


เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน(4) ณ ภัตตราคาร


บ่าย เดินทางไปยัง เมือง ดาลัด อยู่ในจังหวัดลามดง ดาลัด เป็นอีกหนึ่งเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงอันและโรแมนติคที่สุดและของเวียดนาม เนื่องจากตั้งอยู่บนที่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,500 เมตร ทำให้อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีแม้กระทั้งในฤดูร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 15-25 องศาเซสเซียส แวดล้อมด้วยขุนเขา ไร่กาแฟ และสวนดอกไม้ อาคารบ้านเรือนต่างๆ ปลูกสร้างรูปแบบสถาปัตยกรรมฝรั่งเศส เนื่องจากในสมัยอาณานิคม Alexdra Yersin ได้ค้นพบเมืองดาลัด และเห็นว่าบรรยากาศค่อนข้างดี ทางฝรั่งเศสจึงได้เข้ามาพัฒนาและสร้างเมืองดาลัด เพื่อให้เป็นเมืองตากอากาศสำหรับชาวฝรั่งเศส


เย็น เดินทางถึง ดาลัด บริการอาหารเย็น(5) ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเข้าที่พัก (La Sapinette hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า) เชิญท่านพักผ่อน หรือท่องราตรี Night Market เมืองดาลัท ตามอัธยาศัย


วันที่สาม : Roller Coaster ดาลัด - น้ำตกดาทันลา - กระเช้าไฟฟ้า - พระราชวังฤดูร้อน ตลาดไนท์บาร์ซ่า (B/L/D)


เช้า บริการอาหารเช้า(6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารนำท่าน นั่งรถราง (Roller Coaster) ผ่านผืนป่าอันร่มรื่นเขียวชอุ่มลงสู่หุบเขาเบื้องล่าง เพื่อชมและสัมผัสกับความสวยงามของ

น้ำตกดาทันลา (Thac Datanla) น้ำตกขนาดไม่ใหญ่มากแต่มีชื่อเสียง อีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของ ดาลัดที่ไม่ควรพลาด!!


เที่ยง บริการอาหาร(7) ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเดินทางสู่ สถานีกระเช้าไฟฟ้า เคเบิลคาร์ กระเช้าไฟฟ้าแห่งนี้เป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ทันสมัยที่สุดของประเทศเวียดนาม และมีความปลอดภัยสูงที่สุดท่านจะได้ ชมวิว ของเมืองดาลัด ที่มองเห็นได้ ทั้งเมือง ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาอันสวยงาม


ชม หุบเขาแห่งรัก (LoveValley) ที่แวดล้อมไปด้วยต้นไม้และดอกไม้นานาพันธุ์ สัมผัสบรรยากาศสุดแสนโรแมนติคของหุบเขาที่มีความงดงาม และเป็นที่ยอดนิยมของคู่รักที่นิยมมาถ่ายรูปคู่เก็บไว้เป็นภาพแห่งความทรงจำท่านยังได้เพลิดเพลินกับสวนผักและผลไม้อีกนานาชนิด ชม วัดติ๊กกลาม เป็นวัดที่สร้างอยู่บนเนินเขาเหนือ ทะเลสาบเตวียนลาม แวดล้อมไปด้วยใบไม้ดอกไม้นานาพันธุ์ กับทิวสนที่ยืนต้นตระหง่านปกคลุมทุกหุบเขา จากนั้นเข้าชม พระราชวังฤดูร้อน พระราชวังตากอากาศของกษัตริย์เบาได๋ จักพรรดิ์องค์สุดท้ายของเวียดนาม สร้างขึ้นในสมัยเรืองอำนาจของฝรั่งเศส ก่อนที่จะเกิดสงครามเวียดนาม ทำให้จักพรรดิ์เบาได๋ต้องลี้ภัยไปอยู่ฝรั่งเศส แล้วไม่ได้กลับมาผืนแผ่นดินบ้านเกิดอีกเลย นำท่านเข้าชม บ้านเพี้ยน (Crazy House) บ้านสไตล์แปลกๆ ที่ออกแบบโดยฝีมือลูกสาวประธานาธิบดีคนที่ 2 ของเวียดนาม ซึ่งเรียนจบจากสถาปัตยกรรมฝรั่งเศส โดยได้แรงบันดาลใจจากนิยายเรื่องดัง Alice in wonderland

เย็น บริการอาหารเย็น(8) ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเข้าที่พัก (La Sapinette hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า) เชิญท่านพักผ่อน หรือท่องราตรี Night Market เมืองดาลัท แล้วตามอัธยาศัย


วันที่สี่ : ดาลัด สวนดอกไม้เมืองหนาว ฟาร์มเลี้ยงชะมด กรุงเทพ สุวรรณภูมิ (B/L)


เช้า บริการอาหารเช้า(9) ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหาร นำท่านเดินทาง ชม สวนดอกไม้เมืองหนาว ของเมืองดาลัด สัมผัสดอกไม้เมืองหนาวที่อวดโฉม รูปทรงและสีสันแปลกตา ซึ่งเป็นสายพันธ์ มาจากยุโรปสัมผัสกับบรรยากาศที่แสนโรแมนติก นำท่านชม ฟาร์มเลี้ยงชะมด ดูกระบวนการผลิดกาแฟขี้ชะมดที่ขึ้นชื่อของเมืองดาลัด สามารถเลือกซื้อผลิตภัณธ์เป็นของฝากได้ นำท่านเดินทางสู่ สนามบินดาลัด


เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน-เฝอ (10) ที่สนามบิน ก่อนส่งคณะขึ้นเครื่อง เวลา 13.35 น.


15.20 น. ส่งคณะที่ สนามบินกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy