ทัวร์ลาวใต้ 3 วัน 2 คืน สายบุญ ไหว้พระ 9 วัด

โปรแกรมเหมาะสำหรับท่านที่ต้องการทำบุญ ไหว้พระ 9 วัด ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า,วัดสิรินธรวราราม,วัดอำมาตย์,ปราสาทหินวัดภู,วัดเวินไช,วัดหลวง,วัดพระบาท,วัดโชคชัย,วัดภูสะเหล้า,วัดหลัก 33

วันที่แรก : อุบลราชธานี-วัดสิรินธรวราราม-ด่านช่องเม็ก-เมืองปากเซ-จำปาสัก-วัดอำมาตย์-ปราสาทหินวัดภู


08.00 น. ยินดีต้อนรับสู่ จังหวัดอุบลราชธานี รับคณะที่ จุดนัดพบ บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) เสร็จแล้วเดินทางมุ่งหน้าไปยัง ด่านชายแดน ช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 90 กม. ระหว่างทางขึ้นเขาเข้ากราบไหว้พระที่ "วัดสิรินธรวราราม" หรือ วัดเรืองแสง ภาพเรืองแสงของประติมากรรมต้นกัลปพฤกษ์ที่ติดอยู่ผนังหลังโบสถ์ ซึ่งจะปรากฎสีเขียวเรืองแสงเมื่อยามค่ำคืน วัดแห่งนี้ยังติด 1 ใน 10 อันซีนไทยแลนด์อีกด้วย


10.30 น. คณะเดินทางถึง ด่าน ต.ม ช่องเม็ก ตรวจเอกสารก่อนข้ามไปยัง ด่านวังเต่า สปป.ลาว ระหว่างรอเอกสาร สามารถเดินชมสินค้าที่ดิวตี้ฟรี ก่อนเดินทางสู่เมืองปากเซ ผ่านบ้านเรือนชนบทวิถีชีวิตชาวลาว 2 ข้างทาง ชมทัศนียภาพแม่น้ำโขงและ สะพาน ลาว-ญี่ปุ่น เชื่อมต่อระหว่าง เมืองโพนทอง และเมืองปากเซ แขวงจำปาสัก จากนั้นนั่งรถชม เมืองปากเซ เมืองที่ใหญ่ที่สุดของสี่แขวงภาคใต้ลาว ชมตึกเก่าฝรั่งเศส วังเก่าเจ้าบุญอุ้ม


12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ (มื้อที่ 2)


13.00 น. ออกเดินทางจากเมืองปากเซ ระยะทาง 35 กิโลเมตร สู่เมืองหลวงเก่า จำปาสัก เข้ากราบไหว้พระที่ "วัดอำมาตย์" ป็นวัดที่มีความสำคัญต่อจิตใจชาวพุทธ เป็นสถานที่ซึ่งหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล มรณภาพในอิริยาบถนั่ง นำขณะกราบพระประธานในโบสถ์


14.30 น. เข้าชม "ปราสาทวัดพู" ด้านบนปราสาทมีวัด และพระพุทธรูปไว้ให้สักการะบูชา นี้คือจุดเริ่มต้นของอาณาจักรขอมโบราณ หรือนักโบราณคดีเรียกว่า นครเสดถาปุระ ซึ่งเป็นปราสาทขอมยุคก่อนนครวัด อายุกว่า 1,000 ปี สร้างโดยกษัตริย์ขอมหลายราชกาล ตั้งอยู่ ภูเกล้า หรือ ลึงคบรรพต สัมผัสรอยอารยธรรมขอมจากลวดลายการแกะสลักหินรูป พระศิวะ พระนารายณ์ พระพรหม พระกฤษณะ นางอัปสร ปัจจุบันได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติ ให้เป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาติ แห่งที่ 2 ของลาว เมื่อปี พ.ศ. 2545


17.30 น. กลับถึง เมืองปากเซ ชมทิวทัศยามเย็นในตัวเมืองและริมแม่น้ำโขง รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) จากนั้นส่งคณะเข้าเช็คอินโรงแรมที่พัก (โรงแรมในตัวเมืองปากเซ) พักผ่อนตามอัธยาศัย ในวันแรก....ราตรีสวัสดิ์


วันที่สอง : ปากเซ-วัดเวินไช-วัดหลวง-วัดพระบาท-วัดโชคชัย-วัดภูสะเหล้า


07.00 น. อรุณสวัสดิ์ รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 4) เสร็จแล้วออกเดินทางไปยัง เมืองชะนะสมบูรณ์ ล่องเรือ เรือเพื่อไปกราบไหว้พระที่ "วัดเวินไช" นมัสการ พระอาจารย์สมเด็จลุน(เสียชีวิตแล้ว) บรมครูผู้วิเศษแห่งเมืองจำปาสัก ซึ่งท่านดังมากในยุคสมัยราชกาลที่ 5 ของประเทศไทย จากนั้นเดินทางกลับเมืองปากเซ


12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 5 )


13.00 น. นำคณะเข้ากราบไหว้พระที่ "วัดหลวง" หรือ วัดโพธิ์ระตะนะสาสะดาราม เป็นวัดเก่าแก่ของลาวใต้ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองปากเซ ริมแม่น้ำเซโดน สร้างขึ้นในช่วง ค.ศ. 1935 โดยมีศิลปะแบบลาวดั้งเดิมผสมผสานกับศิลปะสมัยใหม่ เป็นโรงเรียนสงฆ์แห่งแรกของเมืองจำปาสัก สิ่งที่น่าสนใจคือพระอุโบสถ ที่มีการแกะสลักไม้บนบานประตูและหน้าต่างอย่างงดงาม มีอาคารเก่าแก่ใช้เป็นหอสมุด เสร็จแล้วเข้ากราบไหว้พระที่ "วัดพระบาท" ภายในวัดมี รอยพระพุทธบาท ด้านหน้าเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ด้านขวาเป็นพระพุทธรูปปางแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ เสร็จแล้วเข้ากราบไหว้พระที่ "วัดโชคชัย" เป็นวัดชื่อดังที่ชาวลาวนิยมไปกราบไหว้ พระอาจารย์โส พระสายปฎิบัติ วิปัสสนากรรมฐาน จากนั้นเข้ากราบไหว้พระที่ "วัดภูสะเหล้า" ตั้งอยู่บนเนินเขาใกล้กับสะพานลาว-ญี่ปุ่น เมื่อมองมาจากบนสะพานจะเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีเหลืองทองสง่างามบนเนินผา ซึ่งจากจุดที่ตั้งของพระพุทธรูปองค์ใหญ่ก็เป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองปากเซ สามารถมองเห็นแม่น้ำโขงไกลสายตา มองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองปากเซทั้งเมือง บริเวณโดยรอบวัดยังมีพระพุทธรูปองค์เล็กตั้งเรียงรายหลายร้อยองค์


18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) หลังอาหารส่งคณะเข้าโรงแรมที่พัก (โรงแรมในตัวเมืองปากเซ) พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สาม : ปากเซ-เมืองบาเจียง-วัดหลัก 33-ตลาดดาวเรือง-ดิวตี้ฟรี-อุบลราชธานี


07.00 น. อรุณสวัสดิ์ รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) พร้อมเช็คเอาท์เก็บสัมภาระให้เรียบร้อย จากนั้นออกเดินทางตามเส้นทางหมายเลข 16 ไปยัง เมืองบาเจียง เข้ากราบไหว้พระที่ "วัดหลัก 33" เข้านมัสการ พระอาจารย์สว่าง พระสายปฎิบัติ วิปัสสนากรรมฐาน (ซึ่งคนจะเยอะมากทุกวันอังคาร) จากนั้นนำคณะเข้าชม "ตลาดดาวเรือง" ตลาดใหญ่ที่สุดในเมืองปากเซ ช๊อปปิ้งสินค้าหลากหลาย อาทิ ผ้าไหม ผ้าฝ้ายลาว เครื่องเงิน สินค้าอินโดจีน (ปล.โปรดระวังของแท้)


12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 8) หลังอาหารออกเดินทางกลับ ด่านช่องเม็ก


14.00 น. กลับถึง ด่านช่องเม็ก ช๊อปปิ้งสินค้า "ดิวตี้ฟรี" ในขณะรอผ่านขั้นตอนตรวจเอกสารผ่านของตม.ลาว-ไทย เพื่อเดินทางกลับฝั่งไทย


16.00 น. คณะเดินทางถึง ตัวเมืองจังหวัดอุบลราชธานี แวะซื้อของฝากเมืองอุบลฯ ก่อนส่งคณะ ด้วยความสุขของการเที่ยวลาวใต้....โชคดีทุกท่านครับ


อัตรานี้รวม

-ค่ารถตู้ Toyota commuter นำเที่ยวตลอดรายการ

- ค่าที่พัก (โรงแรมในประเทศลาว 2 คืนพัก 2 ท่าน/ห้อง)

- ค่าอาหาร 8 มื้อ ตามที่ระบุไว้

- น้ำดื่มระหว่างเดินทาง

- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ รวมค่าผ่านแดนไปลาว

- ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท

- มัคคุเทศก์นำเที่ยวท้องถิ่นบรรยายภาษาไทย

อัตราค่าบริการ โรงแรมระดับ 3 ดาว

สมาชิก  4 - 5  ท่าน     ราคา  8,200  บาท/ท่าน

สมาชิก  6 - 7  ท่าน     ราคา  6,500  บาท/ท่าน

สมาชิก  8 - 9  ท่าน     ราคา  5,600  บาท/ท่าน

สมาชิก 10 - 12 ท่าน  ราคา  5,000  บาท/ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ  1,000  บาท

อัตราค่าบริการ โรงแรมระดับ 4 ดาว

สมาชิก  4 - 5  ท่าน     ราคา  8,600  บาท/ท่าน

สมาชิก  6 - 7  ท่าน     ราคา  6,900  บาท/ท่าน

สมาชิก  8 - 9  ท่าน     ราคา  6,000  บาท/ท่าน

สมาชิก 10 - 12 ท่าน  ราคา  5,400  บาท/ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,400 บาท

ทัวร์ลาวใต้,แลนด์ลาวใต้,ทัวร์ลาว,แลนด์ลาว,ทัวร์ปากเซ,แลนด์ปากเซ,ทัวร์หลวงพระบาง,แลนด์หลวงพระบาง,ทัวร์กัมพูชา,ทัวร์เวียดนาม www.landlaostai.com

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy