ทัวร์หลวงพระบาง 3วัน 2คืน ด้วยรถไฟฟ้าความเร็วสูง

หนองคาย,นครหลวงเวียงจันทน์,เมืองหลวงพระบาง,เมืองวังเวียง

วันแรก : ด่านหนองคาย-นครหลวงเวียงจันทน์-หลวงพระบาง (อาหารเช้า/กลางวัน/เย็น)


06.00 น. ยินดีต้อนรับสู่ จังหวัดหนองคาย หรือ อุดรธานี (บริการอาหารเช้า 1) หลังอาหารผ่านพิธีการ ด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่1 ผ่านด่านท่านาแล้งของลาวเข้าสู่ นครหลวงเวียงจันทน์ นำคณะเข้านมัสการ "พระธาตุหลวงเวียงจันทน์" ซึ่งได้อัญเชิญมาจากเมืองราชคฤห์ ประเทศอินเดีย ตามตำนานกล่าวว่าพระธาตุหลวงมีประวัติการก่อสร้างนับพันปีเช่นเดียวกัน พระธาตุพนม ในประเทศไทย นับเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนชาวลาวทั่วประเทศ ต่อด้วยเก็บภาพที่ระลึกหน้า "ประตูชัย" เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวผู้เสียสละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติของพรรคอมมิวนิสต์ลักษณสถาปัตยกรรมได้รับอิทธิพลของประตูชัยในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสขึ้นบันไดไปชมทิวทัศน์ของนครเวียงจันทน์


12.00 น.รับประทานอาหารเที่ยง(มื้อที่2) หลังอาหารเข้าชม "หอพระแก้ว" อดีตเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต และนำท่านกราบไหว้ "เจ้าแม่ศรีเมือง" ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของศาลหลักเมือง ให้ท่านขอพร ศาลเจ้าแม่ศรีเมือง เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งชาวลาวให้ความเคารพนับถือกันเป็นอย่างมาก


15.00 น. นำท่านเดินทางไปที่ สถานีรถไฟความเร็วสูงนครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อรอขึ้นรถไฟฟ้า ไปเที่ยวหลวงพระบางใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.


18.00 น. เดินทางถึง สถานีรถไฟหลวงพระบาง และเปลี่ยนเป็น *รถตู้ เพื่อเดินทางเข้าสู่ตัว เมืองหลวงพระบาง บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3) หลังอาหารเดินเล่นชอปปิ้งสินค้าของฝากที่ "ตลาดมืด" หรือ ตลาดกลางคืน ถือเป็นแหล่งช็อปปิ้งแหล่งใหญ่ของนักท่องเที่ยวเนื่องจากจะมีพ่อค้าแม่ค้าชาวหลวงพระบางนำสินค้าของตนมาวางจำหน่ายอาทิ เช่น เสื้อยืดสกรีนภาษาลาว, เครื่องเงิน, ผ้าทอ, ผ้าห่ม,ปลอกหมอน, โคมไฟที่ทำจากกระดาษสา ฯลฯ เสร็จแล้วส่งคณะเข้าโรงแรมที่พัก (โรงแรมในตัวเมืองหลวงพระบาง) พักผ่อนตามอัธยาศัย..ราตรีสวัสดิ์


วันที่สอง : ตักบาตข้าวเหนียว-พระราชวังหลวง-หอพระบาง-พระธาตุพูสี-วัดเชียงทอง-น้ำตกกวางชี-วัดวิชุนราช-วังเวียง (อาหารเช้า/กลางวัน/เย็น)


05.30 น. อรุณสวัสดิ์ ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว ประเพณีสืบทอดจากแก่นในจิตใจของชาวหลวงพระบาง และยังคงเป็นมนต์ตรา ที่ใครได้พบเห็นจะตราตรึงความเลื่อมใสด้วยใจบริสุทธิ์ที่แท้จริง แสงพระอาทิตย์สีทอง กระทบจีวรเหลืองอร่ามเปล่งประกาย เรือนโบราณเป็นฉากหลัง ต่อด้วยเดินชม ตลาดยามเช้าหลวงพระบาง ศึกษาวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายของชาวหลวงพระบางที่ออกมาจับจ่ายซื้อของที่ตลาดตอนเช้า


07.00 น. (รับประทานอาหารเช้า 4 ณ ห้องอาหารของโรงแรม) หลังอาหารเข้าชม หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ เข้าชม "พระราชวังหลวง" สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2477 เพื่อเป็นที่ประทับของ เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส สร้างฐานซ้อนกันหลายชั้น หลังคามุงกระเบื้อง นับเป็นการผสมผสานความงดงามของตัวอาคารแบบฝรั่งเศสกับศิลปะแบบล้านช้างได้อย่างลงตัว เข้าชม หอพระบาง ภายในเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบางและยังเป็นที่มาของชื่อเมืองหลวงพระบาง โดยพระบางหล่อขึ้นด้วยทองคำบริสุทธิ์เกือบทั้งองค์ น้ำหนักประมาณ 54 กิโลกรัม ลักษณะเป็นพระพุทธรูปศิลปะขอมสมัยบายนอยู่ในท่าประทับยืนปางประทานอภัย นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปปางนาคปรก ศิลปะขอมสลักศิลาอีก 4 องค์ และกลองโบราณอยู่ภายในหอด้วย ส่วนฝั่งตรงข้ามกับหอพระบางเป็นที่ตั้งของ อนุสาวรีเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญแก่ปวงชนชาวลาว จากนั้นเดินขึ้นบันได 328 ขั้น สู่ ยอดดอย "พูสี" ผ่านดงดอกจำปาลาวกลิ่นหอมให้คลายเหนื่อยถึงยอดดอย สักการะพระธาตุพูสี ที่เป็นทั้งหลักเมืองของหลวงพระบาง และยังเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมในอดีต พระธาตุแห่งนี้สร้างขึ้นบนภูเขาของฤๅษี มีอายุราว 227 ปี ด้านบนของพระธาตุมีจุดชมวิวเมืองที่สวยงาม บนจุดชมวิวแห่งนี้สามารถมองเห็นตัวราชธานีเก่า พระราชวังหลวงพระบาง อาคารบ้านเรือน แม่น้ำโขงและแม่น้ำคานที่ไหลผ่านโอบล้อมไปด้วยขุนเขาสมนามกล่าวขาน บ้านผาเมืองพูคู่อารยะธรรมล้านช้าง


09.00 น. เข้าชม "วัดเชียงทอง" วัดเก่าแก่ที่สวยงามด้วยศิลปะแบบล้านช้าง หลังคาปีกนก 3 ชั้น สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช พ.ศ. 2102-2103 ภายในอุโบสถมีงานจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวในพระชาดกและนิทานพื้นบ้านสวยงามเก็บภาพแห่งความประทับใจ


10.00 น. ออกเดินทางไปชมน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง "น้ำตกตาดกวางซี" ห่างจากหลวงพระบาง 30 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ หนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของน้ำตกที่ตกลดหลั่นเป็นชั้น แต่ละชั้นเกิดจากการผสมของหินปูนสูงราว 70 เมตร มี 2 ชั้น มีสะพานและเส้นทางเดินชมรอบน้ำตก (ลูกค้าสามารถเล่นได้ อย่าลืมชุดไปเปลี่ยนด้วยนะครับ)


12.00 น. (รับประทานอาหารเที่ยง5)


14.00 น. เข้าชม "วัดวิชุน" ภายในวัดมีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่ รูปทรงคล้ายแตงโม ชาวลาวเรียกว่า พระธาตุหมากโม สร้างขึ้นสมัยพระยาวิชุนราช ผู้อัญเชิญพระบางมาจากเมืองเชียงคำ ที่ต้องอัญเชิญเนื่องจากพระบางที่พระเจ้าฟ้างุ้มทูลขอจากพระยาอินทรปัตนคร กรุงกัมพูชาแสดงปาฏิหาริย์ทำให้ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ จึงต้องประดิษฐานไว้ที่เมืองเชียงคำก่อน


16.00 น. เดินทางไปยัง สถานีรถไฟความเร็วสูง เพื่อเดินทางสู่ เมืองวังเวียง


18.00 น. เดินทางถึง เมืองวังเวียง รถตู้รอรับคณะที่สถานีรถไฟวังเวียง เมืองวังเวียง ดินแดนสุขาวดี มีธรรมชาติงดงามด้วยภูเขาหินปูนสูงชันตั้งเด่นตระหง่าน มีแม่น้ำซอง ที่ใสสะอาดไหลผ่าน อากาศเย็นสบาย เป็นสถานที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมมาต่างให้สมญานามว่าเปรียบเสมือน กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว


19.00 น. บริการอาหารเย็น(มื้อที่6) หลังอาหารเข้าเช็คอินโรงแรมที่พัก (โรงแรมในตัวเมืองวังเวียง) พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์


วันที่สาม: วังเวียงเวียงจันท์-หนองคาย (อาหารเช้า/กลางวัน)


07.00น. อรุณสวัสดิ์ (รับประทานอาหารเช้ามื้อที่ 7 ณ ห้องอาหารของโรงแรม) หลังอาหารลูกค้าสามารถเดินเล่นถ่ายรูปเล่นน้ำ หรือร่วมเล่นกิจกรรมต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย (ค่าใช้จ่ายส่วนต่างไม่รวมในแพคเก็จทัวร์) เช่น


*นั่งเรือหางยาวชมแม่น้าซอง 400 บาท/ลำ นั่ง 2 ท่าน

*พายเรือคายัก 450 บาท/ลำ

*ล่องห่วงยาง 450 บาท

*เช่ารถจักรยาน 50 บาท


09.00 น. เดินทางไปที่ สะพานแขวนสีน้ำเงิน ที่ข้ามผ่านแม่น้ำซอง เพื่อไปชม "ถ้ำนางฟ้า" ถ้ำแห่งนี้ถือเป็นถ้ำขนาดใหญ่ที่สว่างไสวด้วยสปอตไลต์เจลซึ่งเต็มไปด้วยหินปูนขนาดใหญ่และมีหินย้อยตระการตาในรูปแบบต่างๆ ที่ไม่เหมือนใคร เพลิดเพลินไปกับความน่าดึงดูดใจของหินงอกหินย้อยที่ซ่อนอยู่ในถ้ำแห่งนี้


10.30 น. นำท่านเดินทางสู่ นครหลวงเวียงจันทน์ ระยะทาง 150 กิโลเมตร


12.00 น. เดินทางถึง นครหลวงเวียงจันทน์ พักรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่11)


14.00 น. เดินทางไปยัง ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 หนองคาย ผ่านพิธีการข้ามด่าน ช้อปปิ้งสินค้า "ดิวตี้ฟรี" ระหว่างรอเอกสาร


16.00 น. ส่งคณะที่ จังหวัดหนองคาย หรือ อุดรธานี เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


**สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว,ร่ม,หมวก,ครีมกันแดด,ยารักษาโรคประจำตัว,


อัตรานี้รวม

- รถไฟฟ้าความเร็วสูง ไป-กลับ

- รถนำเที่ยวตามรายการทัวร์

- โรงแรมที่พัก 2 คืน พัก 2 ท่าน/ห้อง

- อาหาร 8 มื้อ ตามที่ระบุไว้

- บริการน้ำดื่มตลอดการเดินทาง

- เอกสารและค่าธรรมเนียมผ่านแดน (ไม่รวมวีซ่าต่างชาติ)

- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้

- มัคคุเทศก์นำเที่ยวท้องถิ่น บรรยายภาษาไทย

- ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท/ค่ารักษาพยาบาล 500,000บาท ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

หมายเหตุ : โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญอัตราค่าบริการ โรงแรมระดับ 3 ดาว

สมาชิก  4 - 5     ท่าน   ราคา  13,500  บาท/ท่าน

สมาชิก  6 - 7     ท่าน   ราคา  11,500  บาท/ท่าน

สมาชิก  8 - 10  ท่าน   ราคา     9,500  บาท/ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ  1,300  บาท

ทัวร์ลาวใต้,แลนด์ลาวใต้,ทัวร์ลาว,แลนด์ลาว,ทัวร์ปากเซ,แลนด์ปากเซ,ทัวร์หลวงพระบาง,แลนด์หลวงพระบาง,ทัวร์กัมพูชา,ทัวร์เวียดนาม www.landlaostai.com

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy