ทัวร์กัมพูชา ทัวร์เสียมเรียบ นครวัด นครธม

ทัวร์กัมพูชา ทัวร์เสียมเรียบ เริ่มจากด่านอรัญประเทศ

ด่านอรัญประเทศ,เมืองเสียบเรียบ,นครวัด,นครธม,โตนเลสาบ

วันที่แรก : ด่านอรัญประเทศ เมืองเสียมเรียบ โตนเลสาบ องค์เจคองค์จอม


08.00 น. ยินดีต้อนรับสู่ ด่านอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว รับคณะที่ ด่านชายแดนไทย-กัมพูชา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองทั้งไทยและกัมพูชาแล้วเดินทางสู่เมืองเสียมเรียบ ชมบรรยากาศสองข้างทางของชาวเขมร และธรรมชาติตลอดเส้นทางสู่ เมืองเสียมเรียบ


12.00 น. เดินทางถึง เมืองเสียมเลียบ พักรับประทานอาหารกลางวัน (1) ณ ภัตตาคาร ในตัวเมืองเสียมเลียบ


13.00 น. เช็คอินโรงแรมที่พัก (โรงแรมอังกอร์ฮอลิเดย์ หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว) พักผ่อนให้คลายเหนื่อย หลังจากที่เดินทางมาตลอดทั้งวัน


14.00 น. เดินทางไปชมทะเลน้ำจืด หรือ โตนเลสาบ ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย โดนมีชาวเวียดนามและเขมรอาศัยอยู่บนทะเลน้ำจืดเป็นจำนวนมาก ซึ่งประกอบอาชีพด้วยการประมง จากนั้นนำคณะไปนมัสการพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเสียบเรียบ องค์เจคองค์จอม ที่ชาวเสียมเรียบมักจะมานมัสการเป็นประจำทุกวันสำคัญขอโชคขอพรเพื่อความสำเร็จในการประกอบอาชีพการงาน และชมฝูงคางคาวแม่ไก่ที่อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากในบริเวณนั้น


16.30 น. นำคณะไปทำบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในวันพรุ่งนี้


18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ (2) ณ ภัตตาคารในเสียมเรียบ


20.00 น. เดินทางเข้าโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย....ราตรีสวัสดิ์


วันที่สอง : ปราสาทบันทายศรี ปราสาทตาพรหม ปราสาทบายอน นครธม นครวัด


07.00 น. อรุณสวัสดิ์...รับประทานอาหารเช้า (3) ที่โรงแรม จากนั้นนำคณะเดินทางไปชม ปราสาทบันทายศรี ซึ่งสร้างตอนปลายสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมัน (พ.ศ. 1510) แต่มาเสร็จเอาในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 ซึ่งเป็นพระราชโอรส แต่คนที่สร้างต่อจนเสร็จเป็นพราหมณ์ ชื่อ คุรุยัชญวราหะ ตัวปราสาทสร้างเป็นแนวราบเป็นปราสาทเล็กๆ สร้างด้วยหินทราย ด้วยการแกะสลักภาพนูนต่ำอย่างสวยงามมาก ปราสาทบันทายศรี หรือที่ชาวเขมรเรียกว่า บันเตร์เสรย แปลว่า ป้อมแก่งสตรี ถ้าแปลตามภาษาสันสกฤษซึ่ง ศรี แปลว่า ความดีงาม แล้วก็อาจจะแปลได้ว่า ป้อมที่สวยงามนั่นเอง จากนั้นนำคณะเดินทางไปชม ปราสาทตาพรม สร้างในปีพ.ศ.1729 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศถวายแด่พระราชมารดาเป็นในพระพุทธศาสนาที่มีขนาดใหญ่โตมากกว่าสนามหลวงของไทย ตั้งอยู่กลางป่าและมีแมกไม้ขึ้นปกคลุม


12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (4) ณ ภัตตราคาร


13.30 น. เข้าชมกลุ่ม ปราสาทนครธม เริ่มจาก สะพานนาคราช ซึ่งด่านหนึ่งเป็นศิลาสลักเป็นรูป เทวดากำลังฉุดนาค ส่วนอีกด่านหนึ่งเป็น รูปอสูรที่มีขนาดใหญ่มากกว่า 5 เท่าคนจริงรวมถึง 108 ตน และเป็นสะพานที่กษัตริย์เขมรใช้เป็นเส้นทางเสด็จผ่านออกเมืองนครธม นำชมประตูเมืองที่มียอดเป็นรูปพระโพธิสัตว์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศที่วิจิตราพิสดารกว่าในประตูเมืองในประเทศต่างๆที่เคยพบมา จากนั้นชม ปราสาทบายอน ซึ่งเป็นศุนย์กลางของอังกอร์ธม หรือ นครธมเป็นสุดยอดของปราสาทเขมร ในยุคราชกาลของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ยอดปราสาทขนาดยักษ์ทุกหลังจะแกะเป็นเทวพักตร์ 4 หน้าหันออกไปทอดพระเนตรความเป็นไปและทุกข์สุขของประชาชนทั้ง 4 ทิศ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปราสาทนครวัด ปราสาทหินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง เป็นปราสาทที่ยิ่งใหญ่ อลังการ ตระการตา และได้รับการขนานนามให้เป็น สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก สร้างโดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ตามความเชื่อของศาสนาฮินดู เพื่อสร้างถวาย พระศิวะ พระวิษณุ และพระนารายณ์ ว่ากันว่าการก่อสร้างปราสาทนครวัด ก็เปรียบเสมือนย่อส่วนจักรวาลตามคติความเชื่อของอินเดียโบราณที่ขอมรับมาอีกทอดหนึ่ง โดยตัวปราสาทหันหน้าไปทางทิศตะวันตก มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง 1300 เมตร และยาว 1500 เมตร มีคูน้ำขนาดกว้าง 190 เมตร ยาวด้านละ 1900 เมตร ล้อมรอบ เชื้อกันว่าการก่อสร้างใช้ช่างวิศวกรควบคุมการสร้าง 500 คนส่วนแรงงานใช้ถึงหนึ่งล้านคน พร้อมทั้งใช้ช้างลากหิน ห้าพันเชือก และใช้แพรบรรทุกหินจากพนมกุเลน อยู่ห่างจากเสียบเรียบ 65 กิโลเมตร โดยล่องมาทางลำน้ำเสียบเรียบถึง เจ็ดพันแพ ประมาณกันว่าใช้เวลาก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 37 ปี


18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ (5) ณ ภัตตาคารในเสียมเรียบ พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง เสร็จแล้วเดินทางกลับโรงแรมที่พัก (โรงแรมอังกอร์ฮอลิเดย์ หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว) พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สาม : วัดใหม่ ตลาดซาจ๊ะ ด่านอรัญประเทศ


07.00น. รับระทานอาหารเช้าในโรงแรม (6)


09.00น. เยี่ยมชมภาพประวัติศาสตร์ในสมัยเขมรแดง ณ วัดใหม่ (ทุ่งสังหาร) เดิม วัดแห่งนี้เคยเป็นพื้นที่สำหรับทิ้งศพผู้ที่เสียชีวิตจากสงครามเขมรแดง จนต่อมามีการสร้างวัดขึ้นคร่อมทับพื้นที่เดิม และนำเอาโครงกระดูกและกะโหลกศีรษะของผู้ที่เสียชีวิตมารวบรวมจัดแสดงในตู้กระจกภายในบริเวณวัดแห่งนี้ เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานถึงความโหดร้ายของครามสงครามเขมรแดงในอดีต


10.30น. เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกฝากทางบ้านที่ ตลาดเก่าซาจ๊ะ เสียมเรียบ อาทิ ปลากรอบ ของที่ระลึกต่างๆ


12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน (7) อิ่มหนำสำราญแล้วเดินทางสู่ ชายแดนอรัญประเทศ


16.00น. เดินทางถึง ด่านอรัญประเทศ ตรวจเอกสารผ่านแดน จากนั้นนำท่านออกเดินทางกลับไทย........โดยสวัสดิภาพ

ทัวร์กัมพูชา ทัวร์เสียมเรียบ เริ่มจากด่านช่องสะงำ

ด่านช่องสะงำ,เมืองเสียบเรียบ,นครวัด,นครธม,โตนเลสาบ

วันที่แรก: อุบล - ด่านช่องสะงำ - เมืองเสียมเรียบ - โตนเลสาบ- องค์เจคองค์จอม - วัดใหม่


08.00 น. ยินดีต้อนรับสู่ ด่านช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองทั้งไทยและกัมพูชาแล้วเดินทาง สู่เมืองเสียมเรียบ ชมบรรยากาศสองข้างทางของชาวเขมร และธรรมชาติตลอดเส้นทางสู่ เมืองเสียมเรียบ


12.00 น. เดินทางถึง เมืองเสียมเลียบ พักรับประทานอาหารกลางวัน (1) ณ ภัตตาคาร ในตัวเมืองเสียมเลียบ


13.00 น. เช็คอินโรงแรมที่พัก (โรงแรมอังกอร์ฮอลิเดย์ หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว) พักผ่อนให้คลายเหนื่อย หลังจากที่เดินทางมาตลอดทั้งวัน


14.00 น. เดินทางไปชมทะเลน้ำจืด หรือ โตนเลสาบ ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย โดนมีชาวเวียดนามและเขมรอาศัยอยู่บนทะเลน้ำจืดเป็นจำนวนมาก ซึ่งประกอบอาชีพด้วยการประมง จากนั้นนำคณะไปนมัสการพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเสียบเรียบ องค์เจคองค์จอม ที่ชาวเสียมเรียบมักจะมานมัสการเป็นประจำทุกวันสำคัญขอโชคขอพรเพื่อความสำเร็จในการประกอบอาชีพการงาน และชมฝูงคางคาวแม่ไก่ที่อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากในบริเวณนั้น


16.30 น. นำคณะไปทำบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในวันพรุ่งนี้


18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ (2) ณ ภัตตาคารในเสียมเรียบ


20.00 น. เดินทางเข้าโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย....ราตรีสวัสดิ์


วันที่สอง : ปราสาทบันทายศรี ปราสาทตาพรหม ปราสาทบายอน นครธม นครวัด


07.00 น. อรุณสวัสดิ์...รับประทานอาหารเช้า (3) ที่โรงแรม จากนั้นนำคณะเดินทางไปชม ปราสาทบันทายศรี ซึ่งสร้างตอนปลายสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมัน (พ.ศ. 1510) แต่มาเสร็จเอาในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 ซึ่งเป็นพระราชโอรส แต่คนที่สร้างต่อจนเสร็จเป็นพราหมณ์ ชื่อ คุรุยัชญวราหะ ตัวปราสาทสร้างเป็นแนวราบเป็นปราสาทเล็กๆ สร้างด้วยหินทราย ด้วยการแกะสลักภาพนูนต่ำอย่างสวยงามมาก ปราสาทบันทายศรี หรือที่ชาวเขมรเรียกว่า บันเตร์เสรย แปลว่า ป้อมแก่งสตรี ถ้าแปลตามภาษาสันสกฤษซึ่ง ศรี แปลว่า ความดีงาม แล้วก็อาจจะแปลได้ว่า ป้อมที่สวยงามนั่นเอง จากนั้นนำคณะเดินทางไปชม ปราสาทตาพรม สร้างในปีพ.ศ.1729 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศถวายแด่พระราชมารดาเป็นในพระพุทธศาสนาที่มีขนาดใหญ่โตมากกว่าสนามหลวงของไทย ตั้งอยู่กลางป่าและมีแมกไม้ขึ้นปกคลุม


12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (4) ณ ภัตตราคาร


13.30 น. เข้าชมกลุ่ม ปราสาทนครธม เริ่มจาก สะพานนาคราช ซึ่งด่านหนึ่งเป็นศิลาสลักเป็นรูป เทวดากำลังฉุดนาค ส่วนอีกด่านหนึ่งเป็น รูปอสูรที่มีขนาดใหญ่มากกว่า 5 เท่าคนจริงรวมถึง 108 ตน และเป็นสะพานที่กษัตริย์เขมรใช้เป็นเส้นทางเสด็จผ่านออกเมืองนครธม นำชมประตูเมืองที่มียอดเป็นรูปพระโพธิสัตว์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศที่วิจิตราพิสดารกว่าในประตูเมืองในประเทศต่างๆที่เคยพบมา จากนั้นชม ปราสาทบายอน ซึ่งเป็นศุนย์กลางของอังกอร์ธม หรือ นครธมเป็นสุดยอดของปราสาทเขมร ในยุคราชกาลของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ยอดปราสาทขนาดยักษ์ทุกหลังจะแกะเป็นเทวพักตร์ 4 หน้าหันออกไปทอดพระเนตรความเป็นไปและทุกข์สุขของประชาชนทั้ง 4 ทิศ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปราสาทนครวัด ปราสาทหินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง เป็นปราสาทที่ยิ่งใหญ่ อลังการ ตระการตา และได้รับการขนานนามให้เป็น สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก สร้างโดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ตามความเชื่อของศาสนาฮินดู เพื่อสร้างถวาย พระศิวะ พระวิษณุ และพระนารายณ์ ว่ากันว่าการก่อสร้างปราสาทนครวัด ก็เปรียบเสมือนย่อส่วนจักรวาลตามคติความเชื่อของอินเดียโบราณที่ขอมรับมาอีกทอดหนึ่ง โดยตัวปราสาทหันหน้าไปทางทิศตะวันตก มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง 1300 เมตร และยาว 1500 เมตร มีคูน้ำขนาดกว้าง 190 เมตร ยาวด้านละ 1900 เมตร ล้อมรอบ เชื้อกันว่าการก่อสร้างใช้ช่างวิศวกรควบคุมการสร้าง 500 คนส่วนแรงงานใช้ถึงหนึ่งล้านคน พร้อมทั้งใช้ช้างลากหิน ห้าพันเชือก และใช้แพรบรรทุกหินจากพนมกุเลน อยู่ห่างจากเสียบเรียบ 65 กิโลเมตร โดยล่องมาทางลำน้ำเสียบเรียบถึง เจ็ดพันแพ ประมาณกันว่าใช้เวลาก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 37 ปี


18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ (5) ณ ภัตตาคารในเสียมเรียบ พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง เสร็จแล้วเดินทางกลับโรงแรมที่พัก (โรงแรมอังกอร์ฮอลิเดย์ หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว) พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สาม : วัดใหม่ ตลาดซาจ๊ะ ด่านช่องสะงำ


07.00น. รับระทานอาหารเช้าในโรงแรม (6)


09.00น. เยี่ยมชมภาพประวัติศาสตร์ในสมัยเขมรแดง ณ วัดใหม่ (ทุ่งสังหาร) เดิม วัดแห่งนี้เคยเป็นพื้นที่สำหรับทิ้งศพผู้ที่เสียชีวิตจากสงครามเขมรแดง จนต่อมามีการสร้างวัดขึ้นคร่อมทับพื้นที่เดิม และนำเอาโครงกระดูกและกะโหลกศีรษะของผู้ที่เสียชีวิตมารวบรวมจัดแสดงในตู้กระจกภายในบริเวณวัดแห่งนี้ เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานถึงความโหดร้ายของครามสงครามเขมรแดงในอดีต


10.30น. เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกฝากทางบ้านที่ ตลาดเก่าซาจ๊ะ เสียมเรียบ อาทิ ปลากรอบ ของที่ระลึกต่างๆ


12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน (7) อิ่มหนำสำราญแล้วเดินทางสู่ ชายแดนช่องจอม


16.00น. เดินทางถึง ด่านช่องสะงำ ตรวจเอกสารผ่านแดน จากนั้นนำท่านออกเดินทางกลับไทย........โดยสวัสดิภาพ

ทัวร์กัมพูชา ทัวร์เสียมเรียบ เริ่มจากด่านช่องจอม

ด่านช่องจอม,เมืองเสียบเรียบ,นครวัด,นครธม,โตนเลสาบ

วันที่แรก : ด่านช่องจอม เมืองเสียมเรียบ โตนเลสาบ องค์เจคองค์จอม


08.00 น. ยินดีต้อนรับสู่ ด่านช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ รับคณะที่ ด่านชายแดนไทย-กัมพูชา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองทั้งไทยและกัมพูชาแล้วเดินทางสู่เมืองเสียมเรียบ ชมบรรยากาศสองข้างทางของชาวเขมร และธรรมชาติตลอดเส้นทางสู่ เมืองเสียมเรียบ


12.00 น. เดินทางถึง เมืองเสียมเลียบ พักรับประทานอาหารกลางวัน (1) ณ ภัตตาคาร ในตัวเมืองเสียมเลียบ


13.00 น. เช็คอินโรงแรมที่พัก (โรงแรมอังกอร์ฮอลิเดย์ หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว) พักผ่อนให้คลายเหนื่อย หลังจากที่เดินทางมาตลอดทั้งวัน


14.00 น. เดินทางไปชมทะเลน้ำจืด หรือ โตนเลสาบ ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย โดนมีชาวเวียดนามและเขมรอาศัยอยู่บนทะเลน้ำจืดเป็นจำนวนมาก ซึ่งประกอบอาชีพด้วยการประมง จากนั้นนำคณะไปนมัสการพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเสียบเรียบ องค์เจคองค์จอม ที่ชาวเสียมเรียบมักจะมานมัสการเป็นประจำทุกวันสำคัญขอโชคขอพรเพื่อความสำเร็จในการประกอบอาชีพการงาน และชมฝูงคางคาวแม่ไก่ที่อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากในบริเวณนั้น


16.30 น. นำคณะไปทำบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในวันพรุ่งนี้


18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ (2) ณ ภัตตาคารในเสียมเรียบ


20.00 น. เดินทางเข้าโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย....ราตรีสวัสดิ์


วันที่สอง : ปราสาทบันทายศรี ปราสาทตาพรหม ปราสาทบายอน นครธม นครวัด


07.00 น. อรุณสวัสดิ์...รับประทานอาหารเช้า (3) ที่โรงแรม จากนั้นนำคณะเดินทางไปชม ปราสาทบันทายศรี ซึ่งสร้างตอนปลายสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมัน (พ.ศ. 1510) แต่มาเสร็จเอาในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 ซึ่งเป็นพระราชโอรส แต่คนที่สร้างต่อจนเสร็จเป็นพราหมณ์ ชื่อ คุรุยัชญวราหะ ตัวปราสาทสร้างเป็นแนวราบเป็นปราสาทเล็กๆ สร้างด้วยหินทราย ด้วยการแกะสลักภาพนูนต่ำอย่างสวยงามมาก ปราสาทบันทายศรี หรือที่ชาวเขมรเรียกว่า บันเตร์เสรย แปลว่า ป้อมแก่งสตรี ถ้าแปลตามภาษาสันสกฤษซึ่ง ศรี แปลว่า ความดีงาม แล้วก็อาจจะแปลได้ว่า ป้อมที่สวยงามนั่นเอง จากนั้นนำคณะเดินทางไปชม ปราสาทตาพรม สร้างในปีพ.ศ.1729 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศถวายแด่พระราชมารดาเป็นในพระพุทธศาสนาที่มีขนาดใหญ่โตมากกว่าสนามหลวงของไทย ตั้งอยู่กลางป่าและมีแมกไม้ขึ้นปกคลุม


12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (4) ณ ภัตตราคาร


13.30 น. เข้าชมกลุ่ม ปราสาทนครธม เริ่มจาก สะพานนาคราช ซึ่งด่านหนึ่งเป็นศิลาสลักเป็นรูป เทวดากำลังฉุดนาค ส่วนอีกด่านหนึ่งเป็น รูปอสูรที่มีขนาดใหญ่มากกว่า 5 เท่าคนจริงรวมถึง 108 ตน และเป็นสะพานที่กษัตริย์เขมรใช้เป็นเส้นทางเสด็จผ่านออกเมืองนครธม นำชมประตูเมืองที่มียอดเป็นรูปพระโพธิสัตว์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศที่วิจิตราพิสดารกว่าในประตูเมืองในประเทศต่างๆที่เคยพบมา จากนั้นชม ปราสาทบายอน ซึ่งเป็นศุนย์กลางของอังกอร์ธม หรือ นครธมเป็นสุดยอดของปราสาทเขมร ในยุคราชกาลของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ยอดปราสาทขนาดยักษ์ทุกหลังจะแกะเป็นเทวพักตร์ 4 หน้าหันออกไปทอดพระเนตรความเป็นไปและทุกข์สุขของประชาชนทั้ง 4 ทิศ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปราสาทนครวัด ปราสาทหินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง เป็นปราสาทที่ยิ่งใหญ่ อลังการ ตระการตา และได้รับการขนานนามให้เป็น สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก สร้างโดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ตามความเชื่อของศาสนาฮินดู เพื่อสร้างถวาย พระศิวะ พระวิษณุ และพระนารายณ์ ว่ากันว่าการก่อสร้างปราสาทนครวัด ก็เปรียบเสมือนย่อส่วนจักรวาลตามคติความเชื่อของอินเดียโบราณที่ขอมรับมาอีกทอดหนึ่ง โดยตัวปราสาทหันหน้าไปทางทิศตะวันตก มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง 1300 เมตร และยาว 1500 เมตร มีคูน้ำขนาดกว้าง 190 เมตร ยาวด้านละ 1900 เมตร ล้อมรอบ เชื้อกันว่าการก่อสร้างใช้ช่างวิศวกรควบคุมการสร้าง 500 คนส่วนแรงงานใช้ถึงหนึ่งล้านคน พร้อมทั้งใช้ช้างลากหิน ห้าพันเชือก และใช้แพรบรรทุกหินจากพนมกุเลน อยู่ห่างจากเสียบเรียบ 65 กิโลเมตร โดยล่องมาทางลำน้ำเสียบเรียบถึง เจ็ดพันแพ ประมาณกันว่าใช้เวลาก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 37 ปี


18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ (5) ณ ภัตตาคารในเสียมเรียบ พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง เสร็จแล้วเดินทางกลับโรงแรมที่พัก (โรงแรมอังกอร์ฮอลิเดย์ หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว) พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สาม : วัดใหม่ ตลาดซาจ๊ะ ด่านช่องจอม


07.00น. รับระทานอาหารเช้าในโรงแรม (6)


09.00น. เยี่ยมชมภาพประวัติศาสตร์ในสมัยเขมรแดง ณ วัดใหม่ (ทุ่งสังหาร) เดิม วัดแห่งนี้เคยเป็นพื้นที่สำหรับทิ้งศพผู้ที่เสียชีวิตจากสงครามเขมรแดง จนต่อมามีการสร้างวัดขึ้นคร่อมทับพื้นที่เดิม และนำเอาโครงกระดูกและกะโหลกศีรษะของผู้ที่เสียชีวิตมารวบรวมจัดแสดงในตู้กระจกภายในบริเวณวัดแห่งนี้ เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานถึงความโหดร้ายของครามสงครามเขมรแดงในอดีต


10.30น. เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกฝากทางบ้านที่ ตลาดเก่าซาจ๊ะ เสียมเรียบ อาทิ ปลากรอบ ของที่ระลึกต่างๆ


12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน (7) อิ่มหนำสำราญแล้วเดินทางสู่ ชายแดนช่องจอม


16.00น. เดินทางถึง ด่านช่องจอม ตรวจเอกสารผ่านแดน จากนั้นนำท่านออกเดินทางกลับไทย........โดยสวัสดิภาพ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy